حوزه کلاسیک

چکیده نکات انگیزش و هیجان

18000 تومان 18000 تومان

آموزش مهارت های زندگی و سازگاری زناشویی زنان شاغل و خانه دار

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی- مرضیه عابدیان - فرزانه صالحپور

10000 تومان

ترتیب تولد و شخصت فرد (از سه دیدگاه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی)

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی و زینب متقی

11000 تومان