علوم انسانی

مدیریت دانش در هزاره سوم

15000 تومان 15000 تومان

جامعه شناسی بازار

10000 تومان 10000 تومان

جامعه شناسی کشاورزی

10000 تومان 10000 تومان

مدیریت هوشنمد استعدادها

8000 تومان 8000 تومان

نگرشی بر مدیریت دانش

12000 تومان 12000 تومان


  • 1
  • 2