سایر موضوعات

روی بال شاپرک

9000 تومان 9000 تومان

مالک ابن دینار بصری

16500 تومان 16500 تومان

مدیریت هوشنمد استعدادها

8000 تومان 8000 تومان

نگرشی بر مدیریت دانش

12000 تومان 12000 تومان

سیستم اطلاعاتی حسابداری

16000 تومان 16000 تومان

نظریه دیوارهای یادگیری

12000 تومان 12000 تومان

پاسدار شهید سید سجاد حسینی

5000 تومان 5000 تومان

پاسدار شهید سید یحیی براتی

5000 تومان 5000 تومان

اصول و فنون مذاکره

12000 تومان 12000 تومان