روانشناسی

چکیده نکات انگیزش و هیجان

18000 تومان 18000 تومان

آرامش درمانی از دیدگاه قرآن و عترت

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی- فرزانه صالح پور - مهری صالح پور

12000 تومان

آموزش مهارت های زندگی و سازگاری زناشویی زنان شاغل و خانه دار

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی- مرضیه عابدیان - فرزانه صالحپور

10000 تومان

مثبت نگری از دیدگاه قرآن و عترت و علم روانشانسی به همراه شیوه های آموزش مثبت نگری

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی - زهرا باغبان

12000 تومان

نکات روانشانسی برگرفته از آیات قرآن کریم

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی- عاطفه شوقی اله کوهی

12000 تومان

یوسف پیامبر در آینه روانشناسی

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی- عاطفه شوقی اله کوهی

15000 تومان

قرآن درمانی

نویسنده: فاطمه علی پور دهاقانی

15000 تومان

خودشناسی از دیدگاه قرآن و روایات

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی - زهرا نادعلیان

15000 تومان

خنده درمانی از دیدگاه قرآن و عترت

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی و زهرا رفیعیان

12000 تومان

ترتیب تولد و شخصت فرد (از سه دیدگاه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی)

نویسندگان: فاطمه علی پور دهاقانی و زینب متقی

11000 تومان

رابطه ویژگی های شخصیتی و دشواری های تنظیم هیجانی با هویت ورزشی در ورزشکاران

نویسندهگان: فاطمه علی پور دهاقانی - آزاده همتی

12000 تومان


  • 1
  • 2