حامد شاه‌مرادی

مدیر هنری

سوابق کاری

طراح سایت و گرافیست

همکاری با نشر دهلاویه، دارخوین، ستارگان درخشان، حوض نقاشی، سرو چمان، سیمای فلق، موسسه متانا